ఇంద్రియాలను అదుపు చేయడానికి ధ్యానప్రక్రియ ఒక సాధనం మాత్రమే. అంతేకానీ, ధ్యానం చేస్తే చాలు ఇంద్రియాలు అదుపులోకొస్తాయి, జితేంద్రియులమై పోతాము అనే ఆలోచన కేవలం అపోహ మాత్రమేనని చెబుతూ, ధ్యానానంతరం జితేంద్రియుడినై పోయాను అనుకునే కొందరు భిక్షువులకు బుద్ధుడు ఇలా బోధించాడు.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

భీష్ముడు పరమపథం చేరిన మాఘశుద్ధ అష్టమిని "భీష్మాష్టమి''గాను, మాఘశుద్ధ ఏకాదశిని "భీష్మఏకాదశి''గాను మానవాళి స్మరించడమే, మనం ఆ పితామహునకు యిచ్చే అశ్రుతర్పణాలు. భారతజాతి మొత్తం ఆయనకు వారసులే. అందుకే జాతి, మత, కులభేదాలు విస్మరించి అందరూ ఆ మహాయోధునికి ఈ భీష్మఏకాదశి పర్వదినంనాడు తిలాంజలులు సమర్పించాలి.

"వైయాఘ్రపద్య గోత్రాయ సాంకృత్యప్రవరాయచ
గంగాపుత్రాయ భీష్మాయ ఆజన్మ బ్రహ్మచారిణే
అపుత్రాయ జాలందద్మి నమో భీష్మాయ వర్మణే
భీషశ్శాంతనవో వీర స్సత్యవాదీ జితేంద్రియః
ఆభిరర్బివాప్నోటు పుత్రపౌత్రో చితాం క్రియమ్ ''

Nike Ambassador 11

గంగా, శంతనుల కుమారుడైన దేవవ్రతుడు, శంతనుని భార్యయైన సత్యవతి కోరిక మేరకు, రాజ్యాధికారాన్ని, వివాహాన్ని వదులుకొని, బ్రహ్మచర్య దీక్షతో జీవితాంతం గడుపుతానని “భీషణ” మైన ప్రతిజ్ఞ చేసి, దానికి కట్టుబడి ఉన్నందున “భీష్ముడు” అని పిలవబడ్డాడు. ఏ కురువంశ సంరక్షణ చేస్తానని తండ్రికి మాట ఇచ్చాడో, చిత్రాంగద, విచిత్రవీర్యుల మరణం తర్వాత ఆ కౌరవుల వంశం నిలిచిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా, ఆయన తన ప్రతిజ్ఞను మీరలేదు. తాను చేసిన భీషణ ప్రతిగ్నకు కట్టుబడి అనేకసార్లు తనకు పరీక్షలు ఎదురైనప్పటికీ తన ప్రతిజ్ఞ నుండి వెడలలేదు. ఆజన్మాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉంటానని సత్యవతి యొక్క పుత్ర పౌత్రులను సంరక్షిస్తానని ప్రతిజ్ఞని జీవిత పర్యంతం నిలబెట్టుకున్నాడు.

Аксессуары

ఒకఊళ్ళో పేద,అమాయకమైన కృష్ణభక్తురాలైన ఒక యాదవస్త్రీ ఉండేది. గోక్షీరాన్ని,పెరుగు,వెన్న,నెయ్యి అమ్ముకొంటూ జీవనాన్ని సాగించేది. ఆమె ఎక్కడవిన్నదో ఎవరన్నారోగానీ కృష్ణార్పణం అన్నమాట విన్నది. అదేదో మంత్రమనుకొని ప్రతివిషయానికీ కృష్ణార్పణమనడం మొదలుపెట్టింది. ఆ పదమెంతగా అలవాటయ్యిందంటే లేవగానే కృష్ణార్పణం, పడుకొనేముందు కృష్ణార్పణం, భుజించేముందు, బోజనం తరువాత, బయటకెళ్ళేముందు ఇంటికొచ్చిన తరువాత..కృష్ణార్పణమే. చివరకు చెత్త ఊడ్చి పారేసేటప్పుడు, గోమయాన్ని ఎత్తి కుప్పగావేసేటప్పుడూ కృష్ణార్పణం అనటమే !

Air Max

పార్దాయ ప్రతిబోదితాం భగవతా నారాయణేవస్వయం
వ్యాసేవ గ్రధితాం పురాణ మువివామ్ మధ్యే మహాభారతమ్
అద్వైతామృత వర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీమ్
ఆంబ త్వా మమవందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్

1. భగవద్గీత ఏ పవిత్ర గ్రంధంలోనిది ?
జ. మహా భారతమునందలి భీష్మ పర్వంలో గీత వివరింప బడినది.

Air Jordan XIII Low

Search LAtelugu