ఎవడు యోగ్యుడో, ఎవడు ఇచ్చిన విద్యను సక్రమంగా వినియోగించు కోగలడో ఎవడు ఒక అస్త్రాన్ని ప్రయోగించే ముందు పదిమార్లు ఆలోచిస్తాడో అటువంటి వారి చేతిలో విద్య పెట్టాలి తప్ప పాత్రత లేకుండా విద్యనిచ్చేస్తే ఆ విద్య లోకనాశనానికి కారణమవుతుంది. అందుకే అలా ఇవ్వరు. అది గురువు ధర్మం. ఆ ధర్మాన్ని అక్షరాలా పాటించాడు ద్రోణుడు.

"ద్రోణుడిని చంపడానికి నాకు కొడుకు కావాలి" అని ద్రుపదుడు యజ్ఞం చేసాడు. యజ్ఞంలోంచి వచ్చాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. వెళ్ళి ద్రోణాచార్యులవారి దగ్గర చదువు నేర్చుకో అన్నాడు తండ్రి. ఇప్పుడు ధృష్టద్యుమ్నుడికి చదువు చెబితే, దానితో తనను చంపేస్తాడు. అయినా చెప్పాడు. విద్య నాది అని లోభంతో ఉంచుకుంటే వాసన వస్తుంది. ఒకళ్ళకు పనికి రాదు. నేర్చుకున్న చదువు బయటికి రావడం, ఆవుపాలిచ్చినట్లుండాలి. ఆవు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి గడ్డిమేస్తుంది. పనికిరాని నీళ్ళు తాగుతుంది. గబగబా తినేసి వచ్చి కూర్చుని ప్రశాంతంగా మళ్ళీ నోట్లోకి తెచ్చుకుని నెమరువేసుకుంటుంది. ఎంతో కష్టపడి పాలు తయారు చేస్తుంది.

సుందరకాండ రామాయణంలో ఐదవ కాండ. హనుమంతుడు లంకా లంఘనానికి మహేంద్రగిరి మీదకు చేరుకోవడంతో కిష్కింధకాండ ముగుస్తుంది. సరిగ్గా అక్కడితో వాల్మీకి రామాయణం 11999 శ్లోకాలు పూర్తి అయి, సుందరకాండ మొదటి శ్లోకం 12000వ శ్లోకంతో మొదలవుతుంది. సుందరకాండను "పారాయణ కాండ" అని కూడా అంటారు. సుందరకాండలో 68 సర్గలు ఉన్నాయి. హనుమంతుడు సాగరమును లంఘించుట, సీతాన్వేషణము, లంకాదహనము, సీత జాడను రామునికి తెలియజెప్పుట ఇందులో ముఖ్యాంశాలు. వాల్మీకి మహర్షి అన్ని కాండలకు ఆయా కథాభాగానికి సంబధించిన పేర్లు పెట్టాడు. కాని సుందరకాండకు "సుందరకాండ" అని పేరు పెట్టడానికి గల కారణాలను పండితులు చాలా రకాలైన వివరణలు, వ్యాఖ్యానాలు చెప్పారు.

శ్రీ రమ్యంబుగా శ్రీ గిరి యాత్రకు | కూరిమి సతితో కుడి నడిచితిని |
పల్లెలు పురములు పట్టణంబులు | పేటలు దాటితి అడవులు కొండలు అన్నీ దాటితి |
కంటిని శ్రీ గిరి కన్నుల నిండా | వింటిని మహిమలు వీనుల నిండా |
ఆ మహిమలు నేనేమని చెప్పదు | ఈ మహిలోపల ఎన్నడు చూడము |

ధారుణి లోపల ధౌతాచలమది | మేరుని కంటెను మిక్కుటమైనది |
బ్రహ్మ నిర్మల బ్రహి శృంగములు | నిర్మలమగు మాణిక్య కూటములు |
కోటలు కొమ్ములు గోపురంబులు | తెరిపిలేని బహు దేవాలయములు |
పుణ్య స్థలంబులు పుణ్య వనంబులు | వాటమైన పూదోటలు మిక్కిలి |

మరణించిన తరువాత జీవుడు యమమార్గమునకు దారిలో ఆహరం దొరకక, నీరు దొరకక, ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ, పాములు కరుస్తూ, తేళ్లు కుడుతూ, అగ్ని కాలుస్తూ యాతన అనుభవిస్తూవుంటాడు. రెండు వేల యోజనాల పొడవు, వెడల్పు వుండే "అసిపత్రం" అనే అరణ్యం దాటాక వైతరణి నది వస్తుంది.

ఎవరు వైతరిణికి వెళ్తారు?
స్త్రీని భాదించేవాడు, దేవుని ద్రవ్యమును తీసుకునేవాడు, పిల్లల కోసం వాడవలసిన డబ్బు తీసుకునేవాడు, స్త్రీ ధనం తీసుకునేవాడు, వరకట్నం తీసుకునేవాడు, అప్పుని తిరిగి తీర్చనివాడు, ఎదుటివారి దోషములను మాత్రమే ఎత్తిచూపేవాడు, ఎదుటివాడిని చూసి అసూయ చెందేటటువంటి వాడు. నీచులపట్ల అనురాగం ఉండేటటువంటి వాడు, సత్సాంగత్యంపై సుముఖత లేని వాడు, తీర్ధములని, సత్కర్మలని, గురువులని నిందించేవాడు, వేదములను, పురాణములను, న్యాయ మీమాంసములను దూషించేవాడు, ఏడుస్తున్నవాడిని చూసి నవ్వుకునేవాడు, నవ్వేవాడ్ని చూసి ఏడ్చేవాడు, దుష్ట వాక్యములని వినేవాడు, అనేవాడు, దుష్ట చిత్తము కలిగినవాడు, హితవాక్యములని, శాస్త్రవాక్యములని విననివారు, తనని తానూ గొప్ప (Ego) అనుకునేవాడు, తల్లి తండ్రులను అవమానించేవాడు, భార్యని దుఃఖ పెట్టేటటువంటి వాడు, దానం ఇస్తాను అని ఇవ్వని వాడు, దానం తగ్గించి ఇచ్చినవాడు, దానం ఇచ్చి ఏడ్చినవాడు, భూములు కబ్జా చేసినవాడు, పచ్చని చెట్లు నరికేవాడు, భర్తను దూషించే వారు, ఆవుని దానం చెయ్యని వాడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏడుస్తూనే వెళ్లి దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు.

కర్ణుడికి దాన కర్ణుడని గదా పేరు. ఒకనాడు శ్రీకృష్ణుడు పొద్దున పొద్దున్నే కర్ణుని భవనానికి వెళ్ళాడట. అప్పుడు కర్ణుడు అభ్యంగన స్నానానికి తయారవుతున్నాడు. తలకు నూనె రాసుకుంటున్నాడు. కర్ణునికి ఎడమ వైపు రత్నాలు పొదిగిన బహువిలువైన గిన్నె నూనెతో వున్నది. కృష్ణుడు వస్తూనే కర్ణా ఆ గిన్నె చాలా బాహున్నది నాకిస్తావా? అని అడిగాడు. వెంటనే కర్ణుడు తీసుకో కృష్ణా అంటూ ఎడమ చేత్తో ఆ గిన్నె యిచ్చాడు. కృష్ణుడు అదేమిటి కర్ణా ఎడమచేత్తో యిస్తున్నావు? కుడిచేత్తో యీయరాదా? అన్నాడు.

అందుకు కర్ణుడు

క్షణం చిత్తం క్షణం విత్తం క్షణం జీవిత మావయో:
యమస్య కరుణా నాస్తి ధర్మస్య త్వరితా గతి:

Search LAtelugu