మనం తరచుగా వినే కొన్ని సంస్కృత వాక్యాలకు మూల వాక్యములు...

ధర్మ ఏవో హతో హంతి ధర్మో రక్షతి రక్షిత:
తస్మా ధర్మో న హంతవ్యో మానో ధర్మో హ్రతోవ్రధీత్

ధర్మాన్ని మనం ధ్వంసం చేస్తే , అది మనల్ని ధ్వంసం చేస్తుంది. దానిని మనం రక్షిస్తే, అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. అందు చేత ధర్మాన్ని నాశనం చేయ కూడదు. ఎవరికి వారే తమంత తాముగా నశించి పోవాలని కోరు కోరు కదా !

ఆధ్యాత్మికపరంగా స్త్రీలకు కొన్ని సందేహాలు కలుగుతుంటాయి. ఋతుకాలమందు ఎప్పటిలా దైవ ధ్యానం చేయవచ్చా?  గ్రంధ పారాయణం చేయవచ్చా? ... యిత్యాది సందేహాలు కొన్ని కలుగుతుంటాయి. ఇటువంటి సందేహాలకు జవాబులు మన శాస్త్రాలలో వున్నాయి.
 
శాస్త్రములో కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ అని రెండు వర్గములు వున్నాయి. వీటిలో కర్మకాండ విధి ననుసరించిన కార్యములు ఋతుకాలమున చేయరాదు. అవి యజ్ఞాది క్రతువులు, దేవతార్చన, గ్రంధపారాయణం, వాద్యములతో భజన చేయుట, కృష్ణాజినాది ఆసనములపై కూర్చుండుట, తులసి రుద్రాక్షాది మాలలతో జపమాచరించుట మొదలగునవి చేయరాదు. ఎందుచేతనంటే విగ్రహాది పూజల విషయమై పైన చెప్పినవన్నియూ దేహమునకు అన్యములు.

ఈ ప్రపంచంలో జీవించటానికి ఉత్కృష్టమైన మార్గమేది? అని ఒక శిష్యుడు తన సందేహం ను ఒకసారి గురువుగారిని అడిగితే దానికి గురువుగారు ఇలా జవాబు చెప్పారు:

నీ విధ్యుక్త ధర్మాలన్నింటినీ నిర్వర్తించు. నీ మనసును మాత్రం ఆ పరమాత్మునిపైనే నిలకడగా ఉంచి సాధనచెయ్యి. నీ భార్యాబిడ్డలతో జీవనం సాగించు. వాళ్ళు నీకెంతో ప్రియాతిప్రియమైనవాళ్ళుగానే వ్యవహరించు. నీ అంతరంగంలో మాత్రం వాళ్ళు నీకేమీ కానట్టు భావించు.

మనం చేసే ఆచమనంలో వైదికాంశాలతోపాటు వైజ్ఞానిక రహస్యాలు కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి.

మన గొంతులో 'స్వరపేటిక' శరీర అంతర్భాగం. మనం చేసే ధ్వనులు అంటే మన మాటలు స్వరపేటిక నుండే పుడతాయి. మన ధ్వని గాంభీర్యానికి, స్పష్టతకు ఈ స్వరపేటికే ఆధారం. స్వరపేటికలోకి గాలి జొరబడినప్పుడు అంటే మన శ్వాసకోశాల నుండి వెలువడే ఉచ్ఛ్వాస వాయువు ధ్వని తంతులమీదుగా పయనించినప్పుడు, ఈ ధ్వని తంతువులలో ఏర్పడిన శబ్దాలు బయటకు రావడానికి నోరు, ముక్కు రంధ్రాలు సహాయపడతాయి.

మనం చదువుకునే రామాయణం ఇక్ష్వాకు వంశ రాజుల చరిత్ర. ఆ ఇక్ష్వాకు వంశ రాజు పాలించే రాజ్యం కోసల. ఆ కోసల రాజ్య రాజధాని అయోధ్య. రామాయణ బాల కాండలో మనకి అయోధ్య వర్ణన వస్తుంది. కోసల రాజ్యం సరయు నదీతీరంలో ఉండేది. ఆ దేశము ఎల్లపుడు ధన ధాన్యములతో నిండి ఎంతో ఆనందముగా వుండే ప్రజలతో అలరారుతుండేది. ఒక దేశములో ఏవి ఉండాలో మనకి అయోధ్య వర్ణన తెలియ చేస్తుంది. అయోధ్య లో ఎన్నో సాంస్కృతిక సంఘములు ఉండేవి. ఎన్నో ఉద్యానవనములతో ఎంతో అందముగా తీర్చి దిద్దబడిన దేశము. ఆ దేశము చుట్టూరా దుర్భేద్యమైన ఎత్తైన ప్రాకారములు ఉండేవి. ఆ ప్రకారము వెలువల లోతైన అగడ్త ఉండేది.

Search LAtelugu