ఒకఊళ్ళో పేద,అమాయకమైన కృష్ణభక్తురాలైన ఒక యాదవస్త్రీ ఉండేది. గోక్షీరాన్ని,పెరుగు,వెన్న,నెయ్యి అమ్ముకొంటూ జీవనాన్ని సాగించేది. ఆమె ఎక్కడవిన్నదో ఎవరన్నారోగానీ కృష్ణార్పణం అన్నమాట విన్నది. అదేదో మంత్రమనుకొని ప్రతివిషయానికీ కృష్ణార్పణమనడం మొదలుపెట్టింది. ఆ పదమెంతగా అలవాటయ్యిందంటే లేవగానే కృష్ణార్పణం, పడుకొనేముందు కృష్ణార్పణం, భుజించేముందు, బోజనం తరువాత, బయటకెళ్ళేముందు ఇంటికొచ్చిన తరువాత..కృష్ణార్పణమే. చివరకు చెత్త ఊడ్చి పారేసేటప్పుడు, గోమయాన్ని ఎత్తి కుప్పగావేసేటప్పుడూ కృష్ణార్పణం అనటమే !

పార్దాయ ప్రతిబోదితాం భగవతా నారాయణేవస్వయం
వ్యాసేవ గ్రధితాం పురాణ మువివామ్ మధ్యే మహాభారతమ్
అద్వైతామృత వర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీమ్
ఆంబ త్వా మమవందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్

1. భగవద్గీత ఏ పవిత్ర గ్రంధంలోనిది ?
జ. మహా భారతమునందలి భీష్మ పర్వంలో గీత వివరింప బడినది.

మనం తరచుగా వినే కొన్ని సంస్కృత వాక్యాలకు మూల వాక్యములు...

ధర్మ ఏవో హతో హంతి ధర్మో రక్షతి రక్షిత:
తస్మా ధర్మో న హంతవ్యో మానో ధర్మో హ్రతోవ్రధీత్

ధర్మాన్ని మనం ధ్వంసం చేస్తే , అది మనల్ని ధ్వంసం చేస్తుంది. దానిని మనం రక్షిస్తే, అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. అందు చేత ధర్మాన్ని నాశనం చేయ కూడదు. ఎవరికి వారే తమంత తాముగా నశించి పోవాలని కోరు కోరు కదా !

ఆధ్యాత్మికపరంగా స్త్రీలకు కొన్ని సందేహాలు కలుగుతుంటాయి. ఋతుకాలమందు ఎప్పటిలా దైవ ధ్యానం చేయవచ్చా?  గ్రంధ పారాయణం చేయవచ్చా? ... యిత్యాది సందేహాలు కొన్ని కలుగుతుంటాయి. ఇటువంటి సందేహాలకు జవాబులు మన శాస్త్రాలలో వున్నాయి.
 
శాస్త్రములో కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ అని రెండు వర్గములు వున్నాయి. వీటిలో కర్మకాండ విధి ననుసరించిన కార్యములు ఋతుకాలమున చేయరాదు. అవి యజ్ఞాది క్రతువులు, దేవతార్చన, గ్రంధపారాయణం, వాద్యములతో భజన చేయుట, కృష్ణాజినాది ఆసనములపై కూర్చుండుట, తులసి రుద్రాక్షాది మాలలతో జపమాచరించుట మొదలగునవి చేయరాదు. ఎందుచేతనంటే విగ్రహాది పూజల విషయమై పైన చెప్పినవన్నియూ దేహమునకు అన్యములు.

ఈ ప్రపంచంలో జీవించటానికి ఉత్కృష్టమైన మార్గమేది? అని ఒక శిష్యుడు తన సందేహం ను ఒకసారి గురువుగారిని అడిగితే దానికి గురువుగారు ఇలా జవాబు చెప్పారు:

నీ విధ్యుక్త ధర్మాలన్నింటినీ నిర్వర్తించు. నీ మనసును మాత్రం ఆ పరమాత్మునిపైనే నిలకడగా ఉంచి సాధనచెయ్యి. నీ భార్యాబిడ్డలతో జీవనం సాగించు. వాళ్ళు నీకెంతో ప్రియాతిప్రియమైనవాళ్ళుగానే వ్యవహరించు. నీ అంతరంగంలో మాత్రం వాళ్ళు నీకేమీ కానట్టు భావించు.

Search LAtelugu