గంగా, శంతనుల కుమారుడైన దేవవ్రతుడు, శంతనుని భార్యయైన సత్యవతి కోరిక మేరకు, రాజ్యాధికారాన్ని, వివాహాన్ని వదులుకొని, బ్రహ్మచర్య దీక్షతో జీవితాంతం గడుపుతానని “భీషణ” మైన ప్రతిజ్ఞ చేసి, దానికి కట్టుబడి ఉన్నందున “భీష్ముడు” అని పిలవబడ్డాడు. ఏ కురువంశ సంరక్షణ చేస్తానని తండ్రికి మాట ఇచ్చాడో, చిత్రాంగద, విచిత్రవీర్యుల మరణం తర్వాత ఆ కౌరవుల వంశం నిలిచిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా, ఆయన తన ప్రతిజ్ఞను మీరలేదు. తాను చేసిన భీషణ ప్రతిగ్నకు కట్టుబడి అనేకసార్లు తనకు పరీక్షలు ఎదురైనప్పటికీ తన ప్రతిజ్ఞ నుండి వెడలలేదు. ఆజన్మాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉంటానని సత్యవతి యొక్క పుత్ర పౌత్రులను సంరక్షిస్తానని ప్రతిజ్ఞని జీవిత పర్యంతం నిలబెట్టుకున్నాడు.

ఒకఊళ్ళో పేద,అమాయకమైన కృష్ణభక్తురాలైన ఒక యాదవస్త్రీ ఉండేది. గోక్షీరాన్ని,పెరుగు,వెన్న,నెయ్యి అమ్ముకొంటూ జీవనాన్ని సాగించేది. ఆమె ఎక్కడవిన్నదో ఎవరన్నారోగానీ కృష్ణార్పణం అన్నమాట విన్నది. అదేదో మంత్రమనుకొని ప్రతివిషయానికీ కృష్ణార్పణమనడం మొదలుపెట్టింది. ఆ పదమెంతగా అలవాటయ్యిందంటే లేవగానే కృష్ణార్పణం, పడుకొనేముందు కృష్ణార్పణం, భుజించేముందు, బోజనం తరువాత, బయటకెళ్ళేముందు ఇంటికొచ్చిన తరువాత..కృష్ణార్పణమే. చివరకు చెత్త ఊడ్చి పారేసేటప్పుడు, గోమయాన్ని ఎత్తి కుప్పగావేసేటప్పుడూ కృష్ణార్పణం అనటమే !

పార్దాయ ప్రతిబోదితాం భగవతా నారాయణేవస్వయం
వ్యాసేవ గ్రధితాం పురాణ మువివామ్ మధ్యే మహాభారతమ్
అద్వైతామృత వర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీమ్
ఆంబ త్వా మమవందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్

1. భగవద్గీత ఏ పవిత్ర గ్రంధంలోనిది ?
జ. మహా భారతమునందలి భీష్మ పర్వంలో గీత వివరింప బడినది.

మనం తరచుగా వినే కొన్ని సంస్కృత వాక్యాలకు మూల వాక్యములు...

ధర్మ ఏవో హతో హంతి ధర్మో రక్షతి రక్షిత:
తస్మా ధర్మో న హంతవ్యో మానో ధర్మో హ్రతోవ్రధీత్

ధర్మాన్ని మనం ధ్వంసం చేస్తే , అది మనల్ని ధ్వంసం చేస్తుంది. దానిని మనం రక్షిస్తే, అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. అందు చేత ధర్మాన్ని నాశనం చేయ కూడదు. ఎవరికి వారే తమంత తాముగా నశించి పోవాలని కోరు కోరు కదా !

ఆధ్యాత్మికపరంగా స్త్రీలకు కొన్ని సందేహాలు కలుగుతుంటాయి. ఋతుకాలమందు ఎప్పటిలా దైవ ధ్యానం చేయవచ్చా?  గ్రంధ పారాయణం చేయవచ్చా? ... యిత్యాది సందేహాలు కొన్ని కలుగుతుంటాయి. ఇటువంటి సందేహాలకు జవాబులు మన శాస్త్రాలలో వున్నాయి.
 
శాస్త్రములో కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ అని రెండు వర్గములు వున్నాయి. వీటిలో కర్మకాండ విధి ననుసరించిన కార్యములు ఋతుకాలమున చేయరాదు. అవి యజ్ఞాది క్రతువులు, దేవతార్చన, గ్రంధపారాయణం, వాద్యములతో భజన చేయుట, కృష్ణాజినాది ఆసనములపై కూర్చుండుట, తులసి రుద్రాక్షాది మాలలతో జపమాచరించుట మొదలగునవి చేయరాదు. ఎందుచేతనంటే విగ్రహాది పూజల విషయమై పైన చెప్పినవన్నియూ దేహమునకు అన్యములు.

Search LAtelugu