శ్రీ రమ్యంబుగా శ్రీ గిరి యాత్రకు | కూరిమి సతితో కుడి నడిచితిని |
పల్లెలు పురములు పట్టణంబులు | పేటలు దాటితి అడవులు కొండలు అన్నీ దాటితి |
కంటిని శ్రీ గిరి కన్నుల నిండా | వింటిని మహిమలు వీనుల నిండా |
ఆ మహిమలు నేనేమని చెప్పదు | ఈ మహిలోపల ఎన్నడు చూడము |

ధారుణి లోపల ధౌతాచలమది | మేరుని కంటెను మిక్కుటమైనది |
బ్రహ్మ నిర్మల బ్రహి శృంగములు | నిర్మలమగు మాణిక్య కూటములు |
కోటలు కొమ్ములు గోపురంబులు | తెరిపిలేని బహు దేవాలయములు |
పుణ్య స్థలంబులు పుణ్య వనంబులు | వాటమైన పూదోటలు మిక్కిలి |

Nike Phantom Vision DF FG

మాటలు నేర్చిన మంచి మృగంబులు | కామ ధేనువులు కల్పవృక్షములు |
క్షేమకరంబగు చింతామణులు | అమృత గుండంబులు |
కడు నైష్ఠికము కలిగిన విప్రులు | విడువక శంభుని వేడెటి రాజులు |
సంతత లింగార్చన గల శైవులు | శాంతులైన వేదాంతులు సిద్దులు |

ఘన ఘన మ్రోగెటి ఘంటనాదములు | విజయ ఘోష యగు శంఖ నాదములు |
వీరశైవులు వీరాంగంబులు | సాధు బృందములు కామిత భక్తులు | అగరు ధూపములు |
జపములు చేసెటి జంగ మొత్తములు | తపములు చేసెటి తాపసోత్తములు
ప్రమథులు భక్తులు శైవ గణంబులు | గట్టిగ ఇది భూకైలాసమ్మని |

తప్పిపోక పాతాళ గంగలో | తెప్పున తేలుచు తీర్థంబాడుచు |
చెలగుచు మడి వస్త్రంబులు కట్టితి | అనువుగ నుదుట విభూతి ధరిస్తిని |
పొలుపుగ మెడ రుద్రాక్షలు దాల్చితి | గురు కటాక్షము గోప్యము చేసితి |
గురు మంత్రంబును జపమును చేసితి | అకలంకుడనై ఆశ జయిస్తిని |

శివ పంచాక్షరి మనసున నిలిపితి | శివ తత్వము పరిశీలన చేసితి |
పంచేంద్రియములు పదిలము చేసితి | పంచ ముద్రలభ్యాసము చేసితి |
అంతర్ముఖుడనైతిని | నాద బ్రహ్మ నాదము వింటిని | లోపల తుమ్మెద నాదము వింటిని |
వెలుగులకెల్లా వెలుగై వెలిగెడు | ఆ లోపల దీపము కంటిని

ఈవల చంద్రుడు ఆవల సూర్యుడు | కలిగిన స్థావరమైన నిధానము కంటిని |
కంటికి ఇంపగు పండు వెన్నెల | విసిరిన షట్కమలంబులు
పిండాండములో బ్రహ్మాండాము కంటిని
అంతట అక్కడ చెంగల్వ కొలనులో | ఆడుచున్న రాచంసను పట్టితి |

చాల వేయి స్తంభాల మేడలో | బాలిక కూడుకు కేళి సలిపితిని |
మల్లికార్జునుని మదిలో దలచితి | ముందర భృంగికి మ్రొక్కి వేడితిని |
నందికేశ్వరుని నమ్మి భజించితి | చండికేశ్వరునకు దండము పెట్టితి |
మళ్ళీ మళ్ళీ మహిమను పొగుడుచు | పెళ్లారయ్యకు ప్రియముగ మ్రొక్కితి |

ద్వారపాలకుల దర్శన మాయను | ద్వారమును రతనాల గద్దెపై |
చూచితి నెవ్వరు చూడని లింగం | చూచితి కేవలం సుందర లింగం |
నిరుపద్రవమగు నిశ్చల లింగం | ఆది తేజమగు ఐక్య లింగం |
రాజితమైన విరాజిత లింగం | పూజనీయమగు పురాణ లింగం |

లింగము గనుఁగొని లింగ దేహినై | లింగాంగులతో లింగ నిర్గుణ సంగతి కంటిని |
లింగమందు మది లీనము చేసితి | జీవన్ముక్తుడనైతిని |
అంకమంది భ్రమరాంబిక ఉండగ | మల్లికార్జునుని కోరి పూజించితి |
దీపము పెట్టితి దివ్య దేహునకు | ధూపము వేసితి దుర్ఝటి కప్పుడు |

తుమ్మి పూలతో పూజిస్తిని | కమ్మని నైవేద్యము పెట్టితి |
సాగిలి మ్రొక్కితి సర్వేశ్వరునకు | జయ జయ జయ జయ జంగమారాయ |
ఆదిదేవుడవు ఆత్మా శరణ్య
దయ తప్పక ధవళ శరీర | భయము బాపుమీ భక్త నిదాన |

ఎన్ని జన్మములు ఎత్తిన వాడను | నిన్ను తలంపక నీచుడనైతిని |
ఎన్నడు ఏ విధమెరుగని వాడను | దుష్ట మానసుడ గౌరి రమణ |
తామస గుణములు తగులాటంబులు | నియమము తప్పిన నీచవర్తనుడ |
నిత్య దరిద్రుడ | అత్యాశయుడను | అజ్ఞాన పశువును |

చేయరాని దుష్చేష్టలు చేసితి | బాయరాని మీ భక్తుల బాసితి |
సంసారంబను సంకెళ్ళలో | హింస పెట్టమిక ఏలుమి తండ్రి |
ముల్లోకంబులు ముంచెడి గంగను | సలలితముగా జడ దరియిస్తిని |
గొప్ప చేసి నిను కొలిచిన భంటును | తప్పక చంద్రుని తల ధరియిస్తివి |

విన్నుని చేతను కన్ను పూజగొని | సన్నుతి కెక్కిన చక్ర మిచ్చితివి |
ఆనక శైల కుమారీకి కోరిన | సగము శరీరము ఇస్తివి |
మూడు లోకముల ముఖ్యము నీవే | మూడు మూర్తులకు మూలము నీవే |
దాతవు నీవే, భ్రాతవు నీవే, తల్లివి నీవే, తండ్రివి నీవే, బ్రహ్మము నీవే, సర్వము నీవే |

పాలముంచుమిక నీటముంచుమీ
పాల బడితినో ఫాలలోచన
అనుచు ప్రణతుల నిడుచు

ఇది చదివిన వారికి
కాలువలు తవ్వించి గన్నెర్లు వేసి | పూలు కోసి శివుని పూజించిన ఫలము |
గంగి గోవులు తెచ్చి ప్రేమతో సాకి పాలు తీసి అభిషేకము చేసిన ఫలము |
ఆకలితో నున్న అన్నార్తులకును కమ్మనీ భోజనంబిచ్చిన ఫలము |
భీతితో నున్నట్టి కడు దీనులకును శరణిచ్చి రక్షించు విశేష ఫలము |
అంతకన్నా ఫలము అధికమైయుండు |

Search LAtelugu